Политика за поверителност на хотела

Събиране на лични данни:

1.1. Хотелът събира лични данни от клиентите с цел осигуряване на услугите на хотела и управление на резервации.

1.2. Личните данни, които можем да събираме, включват, но не се ограничават до: имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, данни за плащане и предпочитания на клиентите.

1.3. Хотелът събира лични данни само със съгласието на клиентите или когато е необходимо за изпълнението на договора за настаняване.

Използване на лични данни:

2.1. Личните данни се използват за целите на обработка на резервации, комуникация с клиентите, предоставяне на услуги и управление на акаунти.

2.2. Хотелът може да използва личните данни за изпращане на маркетингови съобщения и специални оферти, само ако клиентът е дал изричното си съгласие за това.

Споделяне на лични данни:

3.1. Хотелът може да споделя лични данни с трети страни, когато това е необходимо за предоставяне на услугите, които клиентът е поискал, като например с доставчици на плащания или туристически агенти.

3.2. Личните данни могат да бъдат споделени и с властите, когато това е изисквано съгласно законодателството или по искане на правоохранителни органи.

Защита на личните данни:

4.1. Хотелът предприема подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от неразрешен достъп, унищожаване, загуба, изменение или разкриване.

4.2. Достъп до личните данни имат само оторизирани служители на хотела и трети лица, които са необходими за изпълнението на услугите.

Съхранение на лични данни:

5.1. Личните данни се съхраняват в срокове, необходими за изпълнението на целите, за които са били събрани, освен ако не е изискано или разрешено от законодателството.

5.2. След изтичането на срока за съхранение, личните данни се изтриват или анонимизират, освен ако това не е необходимо за спазване на законови задължения или защита на правата на хотела.

Права на клиентите:

Промени в политиката за поверителност: