מדיניות הפרטיות של המלון

איסוף נתונים אישיים:

1.1. המלון אוסף נתונים אישיים מלקוחות על מנת לספק שירותי מלון ולנהל הזמנות.

1.2. מידע אישי שאנו עשויים לאסוף כולל בין היתר: שמות, כתובות, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, פרטי תשלום והעדפות לקוחות.

1.3. המלון אוסף נתונים אישיים רק בהסכמת הלקוחות או בעת הצורך לקיום חוזה האירוח.

שימוש בנתונים אישיים:

2.1. הנתונים האישיים משמשים למטרות עיבוד הזמנות, תקשורת עם לקוחות, מתן שירותים וניהול חשבונות.

2.2. המלון רשאי להשתמש בנתונים האישיים לשליחת הודעות שיווקיות ומבצעים מיוחדים רק אם הלקוח נתן לכך הסכמתו המפורשת.

שיתוף נתונים אישיים:

3.1. המלון עשוי לשתף נתונים אישיים עם צדדים שלישיים כאשר הדבר נחוץ כדי לספק את השירותים שהלקוח ביקש, כגון עם ספקי תשלומים או סוכני נסיעות.

3.2. נתונים אישיים עשויים להיות משותפים גם עם רשויות כאשר הדבר נדרש על פי חוק או על פי בקשת רשויות אכיפת החוק.

הגנה על נתונים אישיים:

4.1. המלון נוקט באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להגן על נתונים אישיים מפני גישה בלתי מורשית, הרס, אובדן, שינוי או חשיפה.

4.2. רק לעובדים מורשים של המלון ולצדדים שלישיים הנחוצים לביצוע השירותים יש גישה לנתונים האישיים.

אחסון נתונים אישיים:

5.1. הנתונים האישיים נשמרים למשך הזמן הדרוש למילוי המטרות שלשמן נאספו, אלא אם כן נדרש או מותר על פי חוק.

5.2. לאחר תום תקופת האחסון, הנתונים האישיים נמחקים או אנונימיים, אלא אם הדבר נחוץ כדי לעמוד בהתחייבויות משפטיות או להגן על זכויות המלון.

זכויות הלקוח:

שינויים במדיניות הפרטיות: